കറുപ്പ് & അക്വാ ഇക്കാറ്റ് കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • INR 680
  • സാധാരണ വില INR 980ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ 1 പിസി
നീളം 45 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ)