കറുപ്പ് & അക്വാ ഫ്ലോറൽ_STOLES

  • വിൽപ്പന
  • സാധാരണ വില INR 230സ്റ്റോൾ 1 പിസി (അതായത് ദുപ്പട്ട)

  • റിട്ടേണുകളില്ല (അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദാക്കലുകളില്ല) / എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ല / റീഫണ്ടുകൾ ഇല്ല
  • മാറ്റങ്ങളൊന്നും അനുവദനീയമല്ല ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ടി&സി വ്യക്തമായി വായിക്കുക