ബീജ് & വൈൻ ഡോബി സീക്വൻസ് അനാർക്കലി

  • വിൽപ്പന
  • സാധാരണ വില INR 1,440ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ ഖാദി അനാർക്കലി 1 പിസി (ദുപ്പട്ട ഉൾപ്പെടെ 1 പിസി)
(മറ്റ് ആക്സസറികളൊന്നുമില്ല)
ദൈർഘ്യം 48 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും നിലവാരം, ഇതരങ്ങളൊന്നുമില്ല)
പ്രീമിയം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സൈസ് ചാർട്ട്
* സൂര്യപ്രകാശം കാരണം നിറം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു