ബീജ് കുർത്ത സെറ്റ് ഗോൾഡ് പിആർടി

  • വിൽപ്പന
  • സാധാരണ വില INR 1,050ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ ടോപ്പും ബോട്ടും (മറ്റ് ആക്‌സസറികളൊന്നുമില്ല)
മുകളിലെ നീളം 43 | താഴെ നീളം 38
(എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും നിലവാരം, ഇതരങ്ങളൊന്നുമില്ല)
പ്രീമിയം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സൈസ് ചാർട്ട്