അക്വാ ജയ്പുരി സ്‌ട്രെയിറ്റ് കട്ട് കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • INR 480
  • സാധാരണ വില INR 780സ്‌ട്രെയിറ്റ് കട്ട് കുർത്ത 1pc (മറ്റ് ആക്‌സസറികളൊന്നുമില്ല)
ഫാബ്രിക് പ്രീമിയം കോട്ടൺ
നീളം 46 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങളും സാധാരണമാണ്, മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല)