അക്വാ & ഗ്രീൻ സാരി എ ലൈൻ കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • INR 480
  • സാധാരണ വില INR 980ഫാബ്രിക് സിൽക്ക് കോട്ടൺ 1pc
നീളം 48 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)